top of page
STATUT: Text

Statut Stowarzyszenia Polska Kompania Teatralna

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§1.

 1. Polska Kompania Teatralna, (zwana dalej: „Kompanią”), jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 2. Kompania działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§2.

1. Terenem działania Kompanii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Kompania może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność oraz z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Kompania powołana jest na czas nieokreślony

 

§3.

Siedzibą Kompanii jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§4.

Kompania posiada osobowość prawną, a nazwa Kompanii jest prawnie chroniona.

 

§5.

 1. Kompania współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

 2. Kompania może pozostawać członkiem organizacji, o których mowa w ust. 1 na zasadach pełnej autonomii.

 

§6.

 1. Kompania opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 2. Kompania do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom oraz powoływać biura.

 

§7.

Kompania używa logo i pieczęci zatwierdzonych przez Zarząd oraz wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji

 

§8.

Celem Kompanii jest prowadzenie działalności naukowej, artystycznej, wydawniczej, promocyjnej edukacyjnej i kulturalnej.

 

§9.

Kompania realizuje swoje cele, o których mowa w §8 poprzez:

 1. twórczość dramatyczną i teatralną;

 2. prowadzenie badań naukowych;

 3. organizowanie konferencji i seminariów;

 4. prowadzenie portalu internetowego;

 5. przygotowywanie i wydawanie publikacji;

 6. upowszechnianie wiedzy o teatrze;

 7. działania doradcze oraz przygotowywanie opinii i ekspertyz;

 8. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej;

 9. organizowanie warsztatów, szkoleń, wykładów, prelekcji, ekspozycji i wyjazdów;

 10. organizowanie konkursów oraz imprez kulturalnych;

 11. tworzenie księgozbiorów;

 12. fundowanie stypendiów i nagród’

 13. promocję kultury.

 

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia

 

§10.

 1. Członkami Kompanii mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Kompanii.

 2. Kompania posiada członków:

 1. zwyczajnych;

 2. wspierających;

 3. honorowych.

§11.

1. Członkiem zwyczajnym, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendacje dwóch członków Kompanii.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§12.

1. Członkiem wspierającym, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 może zostać osoba fizyczna lub prawna udzielająca pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Kompanii.

2. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.

3. Członek wspierający – osoba prawna działa w Kompanii za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

§13.

1. Członkiem honorowym, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój teatru lub teatrologii.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 

§14.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

5.1 biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Kompanii;

5.2 korzystania z dorobku, infrastruktury i wszelkich form działalności Kompanii;

5.3 udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Kompanię;

5.4 korzystania z pomocy Kompanii w realizacji zadań zgodnych z założeniami Statutu;

5.5 zgłaszania wniosków co do działalności Kompanii.

 

§15.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Kompanii i w realizacji jej celów;

 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach;

 3. przestrzegania Statutu i uchwał władz Kompanii.

 

§16.

 1. Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak na zaproszenie Zarządu brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Kompanii. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Kompanii.

 

§17.

1. Członkostwo w Kompanii ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Kompanii złożonej do Zarządu;

2) wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia postanowień Statutu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Kompanii, bądź ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Kompanii;

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Kompanii przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

§18.

 1. Wysokość składek ustala Zarząd.

 2. Składki członkowskie opłacają wyłącznie członkowie zwyczajni.

 

Rozdział IV.

Władze Kompanii

 

§19.

Władzami Kompanii są:

1.1 Walne Zebranie Członków;

1.2 Zarząd;

1.3 Komisja Rewizyjna.​​

 

§20.

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Kompanii ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§21.

Uchwały wszystkich władz Kompanii zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§22.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

 

§23.

1. Najwyższą władzą Kompanii jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co 5 lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Walne zebranie może się odbywać zdalnie.

 

§24.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Kompanii;

 2. uchwalanie zmian statutu;

 3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Kompanii;

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Kompanii i przeznaczeniu jej majątku;

 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 

Zarząd

 

§25.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Kompanii zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, a także reprezentuje Kompanii na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wybieranych na pierwszym posiedzeniu zarządu.

3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub jeden z wiceprezesów.

 

§26.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą pracą Kompanii;

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

3) zarządzanie majątkiem Kompanii;

4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

5) reprezentowanie Kompanii na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

6) przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa w Kompanii;

7) zwoływanie Walnego Zebrania.

2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Kompanii oraz pełnić swoje obowiązki z najwyższą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków Kompanii

 

Komisja Rewizyjna

 

§27.

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Kompanii.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub działający łącznie dwaj jej członkowie.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 

§28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Kompanii;

2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań;

3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Kompanii i jej Zarządu;

4) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi;

5) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

6) zwoływanie Walnego Zebrania w razie niezwołania Walnego Zebrania przez Zarząd w określonym terminie.

 

Rozdział V.

Majątek i gospodarka finansowa

 

§29.

1. Źródłami majątku Kompanii są:

1) darowizny, zapisy i spadki, dotacje, subwencje, środki pochodzące z ofiarności publicznej;

2) przychody z aktywów finansowych;

3) przychody z własnej działalności;

4) składki członkowskie;

5) dochody z majątku Kompanii.

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Kompanii podejmuje Zarząd.

 

§30.

Kompania może tworzyć i przystępować do istniejących spółek i fundacji.

 

§31.

​​​​​1.a..A.a.i.1 W działalności Kompani zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Kompanii a w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Kompanii oraz osób, z którymi członkowie Kompanii, członkowie jego organów oraz pracownicy Kompanii pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej: „osobami bliskimi”);

 2. przekazywanie majątku Kompanii na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Kompanii oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. wykorzystywanie majątku Kompanii na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Kompanii oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Kompanii;

 4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Kompanii, członkowie jego organów lub pracownicy Kompanii oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. Postanowienia Statutu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 dotyczą wszystkich członków i organów Kompanii.

 

§32.

Kompania prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Sposób reprezentacji

 

§33.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Kompanii w sprawach majątkowych i finansowych uprawnieni są prezes zarządu łącznie ze skarbnikiem zarządu lub wiceprezes zarządu łącznie ze skarbnikiem zarządu.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Kompanii we wszystkich innych sprawach uprawniony jest prezes zarządu działający jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

 

 

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

 

§34.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Kompanii podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Kompanii podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Kompanii, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i powołuje likwidatora lub likwidatorów Stowarzyszenia.

 

§35.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.

bottom of page